Good Governance

Good Governance

Anker Insurance Company heeft een zichtbare maatschappelijke functie, met name binnen de maritieme sector. Het belang van klanten, samenwerkingspartners en medewerkers in combinatie met continuïteit gedreven denken heeft zowel vanuit de historie als vanuit de breed gedragen interne cultuur altijd geprevaleerd boven het korte termijn (winst)denken. Bestuurders, RvC-leden en managers en stafleden zijn ervan doordrongen dat een goed functionerende governance structuur noodzakelijk is voor een ethisch en economisch verantwoord functioneren van een verzekeringsbedrijf.

‘Good Governance’ oftewel goed bestuur en toezicht is een belangrijk thema in de verzekeringsbranche. Kort samengevat gaat het bij Good Governance om verantwoord, integer, professioneel en transparant bestuur waarbinnen continuïteit en evenwichtige belangenafweging een centrale plaats innemen.

Tot voor kort was de belangrijkste gedragscode voor wat betreft het bestuur van Anker de door het Verbond van Verzekeraars in het leven geroepen code Governance Principes Verzekeraars. Omdat de meeste principes ondertussen opgenomen zijn in wetgeving, heeft het Verbond er voor gekozen deze gedragscode te laten vervallen. Twee principes die niet duidelijk teruggekomen zijn in de wetgeving, zijn omschreven in de Gedragscode Verzekeraars, als opgesteld door het Verbond. Deze principes hebben te maken met de permanente educatie van bestuurders en commissarissen en met zorgvuldige klantbehandeling.  Anker past deze principes toe.

A niche insurance company created to help people

© Anker 2021