Geschiedenis

A niche insurance company created to help people

Onze geschiedenis gaat terug tot 1907 waarin ons bestaansrecht is ontstaan in ”Het Noorden”. Een groep Noord-Nederlandse reders besloot samen de zorg te financieren van zieke en arbeidsongeschikte bemanningsleden Daarbij handelend op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Uitgangspunten die nog altijd onze identiteit bepalen.

Hieronder een doorkijk naar de ontwikkeling van Het Noorden tot het huidige Anker Insurance Company.

1907

Onderlinge Schippers Ziekteverzekering ‘Het Noorden’

Onderlinge Schippers Ziekteverzekering 'Het Noorden'

Onderlinge Schippers Ziekteverzekering ‘Het Noorden’

Het Noorden, door een Aantal Groningse reders opgericht in 1907, was een onderlinge verzekeraar die zich in het begin vooral op kustvaarders richtte.
Men verzekerde zich voor het opvangen van de gevolgen van ongelukken en ziekte van bemanningsleden ontstaan aan boord van het schip. Daarnaast werden de ziektekosten van zeevarenden in Nederland gedekt. In de oorlogsjaren gingen veel kleinere kustvaarders met hun handelsschepen op de binnenwateren varen. Voor de ziektekosten bleven ze dan wel bij Het Noorden verzekerd. Gevolg was dat Het Noorden geleidelijk aan een groep verzekerden had waarvoor deze onderlinge niet bedoeld was.

1949

Onderlinge Gezinsverzekering Maatschappij voor Reders Het Noorden

Tot 1949 waren zeevarenden via hun werkgever, voor hun ziektekosten in Nederland verzekerd.
In 1949 werd door de overheid een speciaal ziekenfonds voor zeelieden, het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, opgericht en waren plotsklaps alle zeevarenden met een loon beneden de loongrens verzekerd bij AZVZ. Door het bestuur van het Noorden werd besloten dat de net opgerichte onderlinge Gezinsverzekering ook toegankelijk werd voor reders en schepelingen die meer verdienden dan de zogeheten ‘ziekenfondsgrens’. In de praktijk waren dit vooral stuurlieden en kapiteins in dienst van rederijen. Later is de naam veranderd in Onderlinge Ziektekostenverzekeringsmaatschappij ‘Het Noorden’ u.a.

1956

Onderlinge ziektekostenverzekering ‘Het Anker u.a.’

Het Anker

Het Anker

Om de kustvaarders die als binnenvaartschippers verder gingen te kunnen voorzien van een passende ziektekostenverzekering is in 1956 de onderlinge ziektekostenverzekeringsmaatschappij Het Anker opgericht, een onderlinge die zich in het begin enkel en alleen richtte op het verzekeren van binnenvaartschippers en hun gezinnen.

1970

Onderlinge Rechtsbijstandverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ u.a. Protector

Protector

Protector

Vanuit de onderlinge cascoverzekeraars van binnenvaartschepen bleek er sterke behoefte te zijn aan juridische bijstand. Om hier invulling aan te geven werd in 1970 de onderlinge rechtsbijstandsverzekeraar Protector opgericht. In opvolgende jaren ontstond er een intensieve samenwerking met de cascoverzekeraars van binnenvaartschepen. Uiteindelijk verzekerde Protector het merendeel van de binnenvaart voor rechtsbijstand.

1984

Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker

De onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij ‘Het Anker’, de onderlinge Rechtsbijstandsverzekeraar ‘Het Anker’ en de onderlinge Uitvaartverzekeringsmaatschappij ‘Het Anker’ bundelen hun krachten in de Coöperatieve Verzekeringsgroep ‘Het Anker’.

1990

Fusie Ziektekostenverzekeraars Het Noorden en Het Anker

Het Anker

Het Anker

In 1990 bundelden de beide ziektekostenverzekeraars hun krachten en gingen verder onder de naam Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ u.a. Aansluitend werd de Onderlinge In 1990 werd de Onderlinge Maatschappij tot verzekering van wettelijke werkgeversrisico’s voor Reders ‘Het Noorden’ lid van de Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker. In 1995 is de officiële naam gewijzigd in Het Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid.

2001-2002

Ziekenkostenportefeuille Het Anker

Vanwege de toenemende complexiteit voortvloeiend uit wet- en regelgeving en de noodzaak tot schaalvergroting is in 2001 besloten tot verkoop van de ziektekostenportefeuille van Het Anker. Vanaf 2002 bestond de Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker uit Anker Rechtsbijstandsverzekeraar nv, Het Anker Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid UA en de tussenpersoon Anker Direct.

In deze periode is ook Stichting Het Anker Fonds opgericht. Deze stichting verstrekt giften aan binnenvaart gelieerde welzijnsinitiatieven.

2002

Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v.

In 2002 is de Onderlinge Rechtsbijstandverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ omgevormd tot de vennootschap Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v.

2006

Anker Verzekeringen n.v.

In 2006 fuseerde Het Anker Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid met Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v. Vervolgens werden de activiteiten gebundeld onder Anker Verzekeringen n.v.

In de opvolgende periode werd de juridische hulpverlener Anker Rechtshulp b.v. opgericht. Daarnaast werden de tussenpersoon activiteiten uitgebreid en werd er een volmachtbedrijf opgericht.

 

2006

Anker Groep b.v.

Anker Verzekert

Anker Verzekert

Als slotstuk van deze fusie is Anker Groep b.v. de Holding geworden van alle verzekeringsdochters, waarbij de naam in 2008 is gewijzigd in Anker Verzekert b.v. Aangezien er hierdoor geen rol voor de Coöperatie meer was weggelegd is de Coöperatie in 2008 ontbonden.

2012

Zee-Risico 1996

In 2012 neemt Anker Verzekeringen n.v. de verzekeringsactiviteiten van Onderlinge Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 over. Dit betekent een aanzienlijke groei van haar maritieme klantenbestand in Nederland. Daarnaast wordt er een administratieve- en organisatorische samenwerking gerealiseerd tussen Anker Verzekeringen n.v. en de Stichting Scheepvaart.

2016 - 2017

Anker Verzekeringen n.v.

In 2016 besluit Anker zich te focussen op het zijn van niche- en doelgroepenverzekeraar. Er wordt afstand gedaan van zowel de tussenpersoon als het volmachtbedrijf. In samenspraak en in samenwerking met partners en doelgroepenvertegenwoordigers wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van verzekeringsoplossingen, met name op het gebied van Rechtsbijstand en Crew Insurance. Verzekeringsoplossingen die doorgroeien tot totaaloplossingen, waarbinnen ook aanvullende en ondersteunende diensten worden opgenomen. Zo is vanuit deze laatste gedachte de overname van Seacrew in 2017 tot stand gekomen. Maar ook de integratie van de diensten van AIM in de verzekeringsoplossingen van Anker Crew Insurance.

2018 - 2020

Aanscherping profilering

Begin 2018 is een start gemaakt met de ontwikkeling van reisverzekeringen als niche oplossing en later ook vrije tijdsverzekeringen. Ook is de naam Anker Verzekeringen n.v.  gewijzigd in Anker Insurance Company n.v. Reden is de verdergaande internationalisering van de activiteiten van de verzekeraar.

In 2019 is besloten om de profilering van Anker Insurance Company aan te scherpen. In 2020 is dit verder uitgerolt. Anker Rechtsbijstand en Anker Travel Insurance zijn verdwenen als merk en ondergebracht onder de naam Anker Insurance. Seacrew heeft een nieuwe naam gekregen: Anker Seacrew Software.

Corporate merk: Anker Insurance Company

Hoofdmerken: Anker Insurance, Anker Crew Insurance en Anker Seacrew Software

Deelmerken: Anker Rechtshulp en Anker Verzuimsupport

Lees meer over de merken op de pagina Onze merken.

 

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2023