Duurzaam beleggen

Verantwoord en duurzaam beleggen

Eén van de grondslagen van het beleggingsbeleid van Anker Insurance Company is dat er op een maatschappelijk verantwoorde wijze en op een duurzame manier belegd wordt. Anker Insurance Company conformeert zich aan het zogenaamde “look through” principe en aan de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. In de loop van 2015 heeft de externe vermogensbeheerder de vermogensverdeling binnen de beleggingsportefeuille getoetst aan deze code. Waar nodig heeft vervolgens een herverdeling van het belegde vermogen plaatsgevonden. Hiermee wordt zo goed mogelijk invulling gegeven aan de Code Duurzaam Beleggen.

Gezien de diversiteit en complexiteit van de beleggingsportefeuille kan het incidenteel voorkomen dat een onderliggende variant niet aansluit bij de Code Duurzaam Beleggen. Zowel Anker Insurance Company als de externe vermogensbeheerder zien er op toe dat deze situatie voorkomen dan wel bij constatering verholpen wordt.

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam (ESG-proof)
Anker Insurance Company wil nadrukkelijk en gericht sturen op een maatschappelijk verantwoorde en duurzame beleggingsportefeuille. Dit doet zij door de zogenaamde ESG-factoren (Environment/milieu, Social/sociaal beleid, Governance/goed ondernemingsbestuur) een centrale rol te geven in het beleggingsbeleid. Hierbij worden niet alleen beleggingen uitgesloten, maar wordt in toenemende mate ook geselecteerd op “ESG-impact”.
Voor de integratie van de ESG-aspecten in het vermogensbeheer van Anker Insurance wordt met name gesteund op het Besluit marktmisbruik Wft, de Code Duurzaam Beleggen en het Convenant Internationaal Verantwoord Beleggen.

Kijk hier voor het beleggingsbeleid van Anker Insurance Company

A niche insurance company created to help people

© Anker Insurance Company 2023